Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

Vedtægter

§ 1 Institutionens forankring 
Den selvejende institution Gårdbørnehaven Kaptajngården er beliggende  Vestergade 19 V.Hæsinge 5672 Broby. Institutionen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Kaptajngården er en gårdbørnehave Kaptajngårdens mål er, i samarbejde med forældrene og lokalområdet i øvrigt, at skabe trygge rammer for børnenes trivsel og udvikling. Pædagogisk arbejdes der målrettet for at skabe sammenhæng og helhed i børn og forældres hverdag. Fundamentet for Kaptajngårdens kultur og værdigrundlag er fællesskabsånden hvor alle bidrager til fællesskabet. 
Omdrejningspunktet for Kaptajngårdens pædagogiske arbejde er: have, mark, dyr og madlavning. Dette giver gode rammer for læring og dermed opfyldelse af alle 6 læreplanstemaer. Fagpersonalet skal endvidere tilrettelægge hverdagen og dens aktiviteter, så børnene i forskelligartede læringsrum selv kan gå i gang med en given aktivitet.
 
 
§ 2 Institutionens formål 
Institutionen drives i henhold til dagtilbudsloven til enhver tid gældende regler for selvejende institutioner, og driftsaftale indgået med Faaborg-Midtfyn kommune. Kaptajngårdens formål er at virke som daginstitution for børn i alderen 3 – 6 år. 
Institutionen er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn og skal i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed. 
Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. 
 
 
§ 3 Bestyrelsens sammensætning 
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.
Forældremøde med valg til bestyrelse indkaldes hvert år i september måned, med mindst 8 dages varsel ved omdeling af dagsordenen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle forældre til børn i institutionen, med en stemme pr. forældre.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Udmeldes barn/børn af institutionen afgår vedkommende bestyrelsesmedlem senest ved næste generalforsamling.
Institutionslederen samt en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne. 
Medarbejderrepræsentanten skal være uddannet pædagog. 
Hverken institutionsleder eller medarbejderrepræsentant har stemmeret.
 
 
§ 4 Valg af bestyrelsesrepræsentanter 
5 af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af og blandt forældre med børn i institutionen på et forældremøde for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsesrepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges af forældrene på et forældremøde med valg til bestyrelse, som afholdes inden udgangen af september måned. 
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. 
Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret 
Fastansatte medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter. 
Samtlige medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret, dog undtaget medarbejderrepræsentant og leder. 
Suppleanterne for institutionsbestyrelsesmedlemmerne deltager i alle bestyrelsesmøder dog uden stemmeret. 
Medarbejderrepræsentant vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen. Valgperioden er 1 år. 
 
 
§ 5 Generalforsamling og valgprocedure 
Forældremødet med valg til bestyrelser at betragte som generalforsamling.
Denne afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned. 
Indkaldelsesfristen til forældremødet med valg til bestyrelse er 8 dage.
Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle forældre til børn i institutionen med en stemme pr. forældre. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt..
Forældremødet med valg til bestyrelse træffer sine beslutninger med simpelt flertal, og ved skriftlig afstemning . 
 
§ 5.1 Ekstraordinært forældremøde med valg til bestyrelse
Ekstraordinært forældremøde med valg til bestyrelse kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de valgbare forældre fremsætter skriftlig anmodning over for formanden eller bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden eller bestyrelsen. 
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinært forældremøde med valg til bestyrelse er 8 dage. 
 
 
§ 6 Konstituering og beslutninger 
Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samme dag som mødet afholdes og valget er foretaget.  
Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Se dog §§ 9, 14 og 15. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme. Formand og næstformand kan underskrive på bestyrelsens vegne.
Bestyrelsen afholder et bestyrelsesmøde om  måneden, dog kan juli og december måned undtages.  Bestyrelsesformanden indkalder til møderne i samarbejde med lederen. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 medlemmer – indkalder til dette møde, kan to medlemmer indkalde til møde. Bestyrelsen kan ekstraordinært vælge at holde møde uden personaledeltagelse.
Der optages referat fra alle bestyrelsesmøder, som underskrives af alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.
 
 
§ 7 Institutionsbestyrelsesmedlemmernes udtræden 
En medarbejderrepræsentant udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra lederen/bestyrelsen. Suppleanten indtræder som medarbejderrepræsentant for den resterende del af valgperioden. 
 
 
§ 8 Lederens rolle i relation til institutionsbestyrelsens arbejde 
Lederen deltager i bestyrelsesmøderne og er sagsbehandler for bestyrelsen. Det er lederens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden at forberede møderne og være ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden. Referenten vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. 
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af kommunens godkendelse. Lederen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. 
Ansættelse og afskedigelse af institutionens personale varetages af lederen i samarbejde med bestyrelsen. I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil og deltager derfor ikke i drøftelsen af disse emner.
Lederen er til en hver tid ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre materiale i henhold til lovgivningen. Det være sig børnemiljøvurderingen, de pædagogiske læreplaner mv. Lederen skal inddrage bestyrelsen i dette arbejdet, hvor lederen finder det relevant.
 
 
§ 9 Institutionsbestyrelsens beslutningsdygtighed 
Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. 
Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Faaborg-Midtfyn Kommune kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og godkendelse på et efterfølgende forældremøde. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
Regler for institutionens drift (driftsaftale) fastsættes ved overenskomst mellem institutionsbestyrelsen og kommunen. 
 
 
§ 10 Institutionsbestyrelsens kompetence 
Institutionsbestyrelsen udøver institutionens ejerskab og varetager institutionens økonomi.  
Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens leder/ledelse og øvrige ansatte og træffer bl.a. beslutning om følgende: 
Placering af åbningstiden, inden for de af kommunen godkendte rammer 
Evt. ferielukning og fastsættelse af årlige lukkedage, inden for de af kommunen godkendte rammer
Vedligeholdelsesplan 
Overførsel af midler mellem årene under visse betingelser 
Personalesammensætningen inden for budgetrammen og inden for en pædagogisk ansvarlighed.
 
 
§ 11 Afholdelse af møder 
Institutionsbestyrelsen afholder ca 10 møder årligt. I samarbejde med lederen indkalder formanden til møderne. Der indkaldes til møderne med mindst 8 dages varsel. Dagsordenen fremsendes senest en uge før mødet.
Institutionsbestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne. 
Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde gennem henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el. lign. træder næstformanden i funktion som formand. 
 
 
§ 12 Honorering 
Bestyrelseshvervet er ulønnet. 
 
 
§ 13 Hæftelse 
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser. 
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom eller indgåelse og ophævelse af andre aftaler der vedrører institutionens kapital, kræves forudgående enstemmig vedtagelse i bestyrelsen og godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
Ved indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten med Faaborg-Midtfyn Kommune samt indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift eller som berører institutionens kapital, kræves tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler institutionen. 
 
 
§ 14 Vedtægtsændring 
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse på forældremødet med valg til bestyrelse og af Faaborg Midtfyn Kommune. Vedtægten træder i kraft fra den dag, hvor godkendelsen fra kommunen foreligger.
 
 
§ 15 Institutionens nedlæggelse 
I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beslutningen skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.