Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

 

Bestyrelsens rolle og opgaver

Børnehaven Kaptajngården er en selvejende institution, hvor de overordnede beslutninger træffes af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af syv forældre heraf er to valgt som suppleanter. Alle syv deltager i bestyrelsesmøderne. Når bestyrelsen holder møde, deltager Karen som leder og Rita som personalerepræsentant.

Kaptajngårdens bestyrelse har det overordnede ledelsesansvar og det økonomiske ansvar. Bestyrelsen fastlægger de overordnende rammer for Kaptajngården, mens lederen har det daglige ansvar for driften.
I samarbejde med medarbejderne lægger bestyrelsen den overordnede pædagogiske linie på Kaptajngården. Såvel bestyrelse som personale har et ansvar for den pædagogiske målsætning på Kaptajngården så den er klar og synlig i det daglige arbejde med børnene.

Som selvejende institution er bestyrelsens kompetence vidtgående. Det er for eksempel bestyrelsen, der indstiller til kommunen vedr. ansættelse og evt. afskedigelse af institutionens leder. Ligesom budgetrammerne udarbejdes af bestyrelsen og personalet. Budgettet bliver i øvrigt udarbejdet under hensyntagen til  ønsker fra forældre, børn og medarbejdere.
 
Når det gælder de overordnende spørgsmål, som for eksempel normering af antal børn, er det bestyrelsen, der varetager kontakten til myndigheder og organisationer.

En vigtig del af bestyrelsens arbejde er kontakten til og fra forældrekredsen. Kaptajngårdens bestyrelse lægger således vægt på, at forældrene i vidt omfang inddrages i beslutningerne. Dialogen med forældrene sker blandt andet på de årlige forældremøder, via opslag og gennem særskilt nyhedsbrev fra bestyrelsen til forældrene. Herudover opfordres forældrene,i det daglige, til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller noget man er utilfreds med.

Både i spørgsmålet om at lægge den pædagogiske linie og i de andre spørgsmål, bestyrelsen tager op, er det vigtigt, at den finder en konstruktiv samarbejdslinie med personalet. Et godt samarbejde forudsætter at bestyrelse og personale kender hinandens krav og forventninger, derfor har bestyrelsen oplistet følgende krav og forventninger til personalet (ligesom personalet har oplistet deres omkring bestyrelsen.)